Brev till samtliga Sveriges kommuner

Den 20 oktober 2017 sände jag följande mejl till samtliga Sveriges kommuner:
Ämne: OK med nya vindkraftverk i er kommun utan er tillstyrkan?
Här nedan återges mejlet i sin helhet!
OBS att detta är ingen TWITTER-sida! En kommun har redan hört av sig och klagat att det är ALLDELES för långt!
2 sidor A4!
Man orkar inte läsa!
Och det är vi som väljer våra representanter i kommunen…
I alla fall: Håll i er! 2 sidor A4! Nu kommer de!

Text extenso:
Var god vidarebefordra detta mejl till er kommunala instans som har formell
rätt att ge  tillstyrkan av nya vindkraftsanläggningar, Tack!

Jag emotser också omgående ett svarsmejl med ert diarienummer på detta ärende. TACK!

Mvh/Gösta Singstrand

Till berörd kommunal instans

Hej!

Regeringen föreslår att kommunal tillstyrkan vid vindkraftsetableringar
skall slopas. En remiss har gått ut till 35 kommuner och som alltså
ska ge sin åsikt i ärendet. Remissvar ska va inkomna senast 4 dec 2017.
35 av Sveriges 290 kommuner får alltså yttra sig.
Vad jag förstår är det i stort sett samtliga kommuner som direkt påverkas
om förslaget klubbas igenom.
.
Eftersom detta är en ödesfråga för hela Sverige är jag ytterst
förvånad att det inte förekommer någon som helst debatt i massmedia. Ingen
opinion för eller emot har bildats. Det är stendött.
Jag tar mig alltså friheten att ifrågasätta om Sveriges kommuner alls känner till
detta ärende!
Detta mejl går alltså ut till samtliga Sveriges kommuner.

Jag har gjort en sammanfattning nedan i form av ett debattinlägg
Jag har skickat det till över 100 tidningar, men få publicerar.
Jag uppmanar er att reagera. Har våra övergripande myndigheter alltid rätt?
Använd alla era kanaler som ni har till buds.
Som kommunens förtroendevalda har ni skyldighet att ta tillvara era
innevånares intressen.
Debattinlägget bygger på källor som redovisas sist i inlägget.
Regeringens remiss går att läsa i sin helhet, direktlänk nederst.

Med vänlig hälsning!
Gösta Singstrand
helt oberoende, tillhör ingen organisation.

Gösta Singstrand

Bragnum Björkhaga

51452 Länghem

0325-41069

gosta@singstrand.nu

 

Här är debattinlägget:

Kommunerna omyndigförklaras i utredning

Över 3000 vindkraftverk finns i Sverige. Till 2020 behövs 1000 fler anser regeringen.  I en remiss till 35 av Sveriges 290 kommuner föreslår den att kommunal vetorätt slopas.  Utredningens rekommendation bygger på en högst diskutabel utveckling.

Före 2009 gällde dubbelprövning för kärnkraft och vindkraft. Vindkraftsprövning enligt PBL togs bort 2009 och ersattes av Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan för att kommunernas inflytande inte skulle minska vid nya projekt. Om ingen tillstyrkan görs blir heller ingen byggnation.

Energiverket och Naturvårdsverket har fått uppdragen att följa upp och analysera tillståndsprocessen efter att en kompletterande vägledning togs fram 2015, och om mer behövs för att underlätta etableringar.

I analysen av vägledningen av 2015 konstateras att den hittills har tillämpats i få processer. Istället ändrar utredarna uppdraget och har utvärderat från 2009 då vägledningen inte existerade.
Ett vedertaget förfaringssätt är att man följer upp följderna av tidigare tagna beslut och anvisningar, innan man utreder och föreslår nya beslut.

I uppdraget eventuellt fler åtgärder anser Energiverket att det tar lång tid och dyrt att få fram beslut om byggnation.  Naturvårdsverket konstaterar däremot:
Naturvårdsverket verkar inte se några generella problem med handläggningstiderna för just kommunal tillstyrkan, eftersom en miljöprövningsprocess generellt pågår under en lång tid.
Att projektera miljöfarlig verksamhet kostar därför också naturligtvis mer.

Utredarna anser att inflytande genom PBL räcker. Om så vore hade vetorätten aldrig införts 2009.
De anser att rättsäkerheten bör öka. För vem? I väst förknippas rättssäkerhet med demokrati, här görs inte kopplingen. Man menar att rättsregler inte ska kunna missförstås. En lag som inte missförstås men berövar de direkt berörda rättigheter minskar rättssäkerheten.

Vindindustrin är långt från beprövad och enligt miljöbalken miljöfarlig: Kraftverk rasar, vingar slits av, skenar, står stilla trots god vind. Av 12 kontrollerade tillverkare har 10 fått försäljningsförbud. Arbetsmiljöverket har med hot om höga viten krävt att återkalla redan monterade.
Stora områden inom- och utom anläggningarna drabbas: Biologisk mångfald, landskapsbild, friluftsliv, turism, rennäring, glesbygdsbor, fågelliv, naturvärden i form av flora och fauna. Kommunikations- och bevakningssystem bl.a. inom försvar och civilflyg påverkas.
Utredningar visar att mindre anläggningar blir olönsamma. Några står stilla, andra nedmonteras. Kvar blir de största som drabbar miljön än värre om man med sådana anläggningar strävar mot EU:s miljömål 2040 helt förnybara kraftkällor.

Utredarna anser att
vindkraft spelar en avgörande roll. Idag produceras elen av ca 10 % vindkraft och 50 % vattenkraft. Solceller och andra alternativ som står för mindre än en procent idag tar lång tid att utveckla innan de blir betydande och tillförlitliga producenter.
Om alla idag alla pågående landbaserade vindkraftsprojekt realiseras skulle hela dagens energibehov täckas. Det motsvarar ytterligare mer än tiotusen vindkraftverk av dagens storlek.
Dra tillbaka remissutskicket.  Gör en konsekvensutredning av vad som sker. Det är en utopi att kunna ersätta kärnkraftsindustrin som idag står för 40 % med vindkraft som huvudalternativ.
Det är inget riksintresse att kostsamt bygga en produktion som till stor del varierar med vädret.  Tänk om, börja om från början.  Sverige behöver stabila, driftsäkra, miljövänliga och ekonomiskt hållbara energikällor.  Vindkraft håller inte för ett enda av dessa krav.

Gösta Singstrand

Källor:
Regeringskansliets Remiss 2017-09-04 M2017/01633/Ee
Direktlänk: http://www.regeringen.se/remisser/2017/09/remiss-av-statens-energimyndighets-och-naturvardsverkets-rapport-om-kommunal-tillstyrkan-av-vindkraft/
Svensk Energi: Förnybar elproduktion
Energimyndigheten: Elproduktionen 2016
IVA-projektet: Vägval El
Ny Teknik

——————————————

Åter till sidan KÄRNKRAFT ELLER VINDKRAFT ELLER….

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *