IVO anmäld till JO – och JO:s svar

Jag har anmält IVO till Justitieombudsmannen JO.
JO: s dnr är 7772-2019.

Längst ner på detta inlägg har jag lagt in JO:s svarsskrivelse
med besked om avslag.
Allra sist har jag lagt in JO:s information som innehåller
standardsvar till varför det blev avslag.
Avslag kan inte överklagas.
OBS! Jag får välja själv vilken motivering till avslag som passar till min anmälan !
JO orkar alltså inte bocka för vilket alternativ som gäller!
Här kan man snacka om skendemokrati. Demokratin har
skenat. Myndigheten behöver alltså inte förklara sitt
ställningstagande i enskilda fall.
JO:s 40 jurister skrattar nog gott åt oss som vill klaga….

Men först min anmälan!

Länghem 2019-10-30

Till
Justitieombudsmannen JO

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäls härmed till JO för
långvarig och allvarlig försummelse angående tillsyn av
vårdapparatens informationsansvar till patienter inför vaccinering
——————————————————————————————

(2 bilagor)

Bakgrund
   I en tidigare anmälan till IVO, Dnr 7.3-20860/2019,  se bilaga 1, har jag påtalat allvarliga brister som vårdapparaten haft lång tid när det gäller dess informationsansvar inför en eventuell vaccinering.
En av grundprinciperna inom svensk hälso- och sjukvård är – förutom ev. provtagning och undersökning – att patienten ska få vederhäftig information och förslag till åtgärder. Informationen kan delvis indirekt ges via bipacksedlar till medicin och vaccin som rekommenderas.  Genom överlämningen övergår ansvaret till patienten att ta del av bipacksedlarnas information.
Därefter har patienten rätt att själv avgöra om föreslagen behandling skall genomföras eller inte.

Överlämning av vanliga mediciners bipacksedlar sker i förpackningarna som hämtas på apotek. Denna rutin fungerar alldeles utmärkt.
Överlämning av bipacksedel före vaccination förekommer däremot över huvudtaget inte.
I en förpackning med många ampuller vaccin bifogas endast en bipacksedel. Vaccinerande personal är väl medveten om den inledande texten och smyger därför bort den enda bipacksedeln ner i papperskorgen, texten lyder nämligen:

”Läs noga igenom denna bipacksedel innan du eller ditt barn får detta vaccin. Den innehåller information som är viktig för dig.”
Bipacksedeln fortsätter:
”Spara denna information, du kan behöva läsa den igen
Om du har ytterligare frågor…..”

Hur ska en patient kunna begära en bipacksedel för genomläsning före en eventuell vaccination om patienten inte ens vet att en sådan finns?

Vaccinering är en viktig metod i det förebyggande hälso- och sjukvårdsarbetet. Den får inte komma i vanrykte genom att användning, innehåll och biverkningar döljs genom IVO:s tysta medgivande att denna information inte lämnas ut.
Vaccinering liksom all annan hälso- och sjukvård ska ske enligt uppgjorda spelregler och övervakas på ett ansvarsfullt sätt. Överlämning av bipacksedlar före vaccination ingår också i spelreglerna och får inte fuskas bort.

Motivet till anmälan
   Min anmälan till IVO avser enbart underlåtenhet att lämna över vaccinets bipacksedel inför en vaccination och inget annat.
IVO har svarat, se bilaga 2, med allmänna riktlinjer som vårdapparaten ska följa när den ”gör patienten delaktig”. Därför utgår jag från att dessa riktlinjer även tillämpas inför vaccinationssituationer.
Jag går här nedan igenom IVO:s  argumenteringar i detalj och varför dessa enligt min åsikt inte är relevanta.
IVO skriver citat: ”Informationen ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar….”
Argumentet ”anpassning av information” undanröjs redan i bipacksedelns ingress både när det gäller inför vanlig medicinering och inför vaccinationer ”Läs noga igenom denna bipacksedel innan …” osv.
Jag är övertygad om att den inledande texten i bipacksedeln är omsorgsfullt framtagen och formulerad efter noggranna förarbeten och i samarbete med den medicinska forskningen, hälso- och sjukvårdens representanter och medicinindustrin. Men det är beklagligt att man förbisett att varje patient i förväg ska ha tillgång till bipacksedeln. Mer om detta senare i denna anmälan. Bipacksedlarnas inledande text kan i alla händelser enligt min mening inte trängas bort av IVO:s tolkningar.

IVO exemplifierar undantag av informationsplikten med mottagarens ålder. Detta argument saknar grund eftersom det framgår direkt att informationen skall redovisas till vårdnadshavaren, det står i klartext citat ”…innan du eller ditt barn får detta vaccin…”.
Denna uppmaning är kristallklar och kan inte missförstås.
IVO anser vidare att man kan anpassa informationen med hänsyn till ”mognad och erfarenhet”.  Om man menar omyndigförklarade vuxna gäller naturligtvis att informationen ska lämnas till den juridiskt ansvarige, d.v.s. förmyndaren/vårdnadshavaren.
Återstår vanliga vuxna, myndiga människor. Att människor som av vårdapparaten skulle kunna anses omogna och sakna erfarenhet inte skulle få information om vacciners eventuella risker, bara tanken är uppseendeväckande.
Vad gäller ”språklig bakgrund” har IVO inga problem när det gäller vanliga mediciners bipacksedlar eftersom informationen är tryckt på flera språk. Då behövs ingen anpassning. Informationen på vacciners bipacksedlar står också på flera språk. IVO:s argumentering är således även här ovidkommande.
IVO anför också att informationen även ska anpassas till ”andra individuella förutsättningar”. Här införs en klausul som medvetet är luddig och som man kan hänvisa till godtyckligt vid subjektiva bedömningar att avstå information, men som strider mot informationsskyldigheten.

IVO:s anpassning kan tolkas hur som helst, och i sin mest extrema form:
Bipacksedlar överlämnas inte alls. Och sådant är läget tyvärr idag.

Om IVO till äventyrs har ytterligare argument som man inte redovisat i sitt svar till mig anser jag ändå att de i så fall skall underordnas bipacksedlarnas information till patienten ”Läs noga igenom…” osv. Den inledande texten måste ovillkorligen tolkas av vårdapparaten som att bipacksedeln skall lämnas över villkorslöst.

IVO informerar i sin svarsskrivelse till mig att dess tillsyn ska vara riskbaserad, och att IVO kommer att göra riskanalyser inför kommande tillsyner. Citat:
”Vi prioriterar att genomföra tillsyn där vi bedömer att riskerna för brukare och patienter är stora”, samt: ”Vi har därför nytta av dina uppgifter”.
Vad IVO menar mera specifikt med ”stora risker” framgår inte.
Risken för vissa biverkningar av vaccinering kan nämligen uppgå till närmare 100 % när uppgifter om rapporterade biverkningar i bipacksedeln faller inom intervallet fler än 1 av 10 användare. I dessa fall är klassningen att biverkningen inte är allvarlig.
Å andra sidan kan biverkningarna vara allvarliga men ligger inom intervallet upp till 1 av 1000 användare, dvs sällsynta.
IVO har alltså i praktiken ingen möjlighet att bedöma när riskerna är ”stora” för den enskilde brukaren.
IVO menar möjligen att genomföra tillsyn enligt mitt förslag först när ett visst antal kvantifierade brukare drabbas av allvarliga biverkningar. Men i så fall har IVO redan misslyckats med sitt tillsynsuppdrag redan vid det första fallet där den viktiga informationen i bipacksedeln dolts för brukaren och denne drabbats alvarligt av den anledningen.
Om IVO avser att stora folkgrupper skulle kunna utsättas för stor risk liknande pest eller motsvarande farsoter, så är den risken mycket liten med dagens avancerade hygien, kunnande och vårdkapacitet.
Skulle något liknande ändå inträffa kommer bipacksedlarna troligen bli överflödiga genom extraordinära insatser.

Jag drar slutsatsen av IVO:s svarsskrivelse att IVO inte kommer att göra någon tillsyn som går ut på att bipacksedlar för vacciner ska lämnas ut rutinmässigt innan vaccination.
Denna slutsats förstärks av att IVO inte nämner något om uppföljning mm som jag begärt.
Detta är allvarligt.  Allmänheten skall inte mer eller mindre godtyckligt omyndigförklaras genom att undanhålla information som kan vara viktig, kanske till och med livsviktig, för den enskilde som avser att vaccinera sig.
Anta att bipacksedlar till vanliga mediciner som hämtas ut på apotek inte (längre) skulle bifogas förrän IVO subjektivt anser att det föreligger ”stora risker”, så inser nog var och en att det föreligger något fel i IVO:s inställning när det gäller läget inför vaccinering.

Ett argument som införs i vaccinationsdebatten är att vaccinering anses ”kostnadseffektiv ur folkhälsosynpunkt”.  Javisst kan det vara så. Om man medvetet utsätter enskilda för risker, till och med livsfarliga risker i sällsynta fall, genom att inte lämna ut information, d.v.s. bipacksedeln, eftersom vaccinering ändå är ”kostnadseffektiv ur folkhälsosynpunkt”, anser jag detta vara ett cyniskt resonemang och rakt av ett kriminellt beteende.
Samhällsekonomiska motiv, och information till allmänheten om vad vaccinering är till för inklusive rapporterade biverkningar, är två helt olika saker och har inget med varandra att göra.

Jag har gjort en minienkät och ingen av de tillfrågade visste ens om att det finns bipacksedlar till vacciner. Själv uppmanades jag leta i papperskorgarna på behandlingsstället när jag frågade efter bipacksedeln till ett vaccin jag övervägde att ta. Jag fick dessutom rådet ”Läs inte bipacksedeln! För då tar du inte sprutan!”
Detta bemötande kan knappast vara förenligt med vårdapparatens uppdrag.

IVO skriver i sitt svar citat: ”Du föreslår bland annat att bipacksedeln som medföljer vaccinet ska läggas ut i väntrummen för genomläsning innan vaccineringen. Slut citat.
IVO förvanskar mitt förslag.
Jag skrev att det inte är något alternativ att lägga ut bara en bipacksedel för genomläsning i väntrummen. Det är helt orimligt att begära att patienter ska ur minnet vid senare tillfälle hemma komma ihåg vad vaccinet heter i det fall man vill kontrollera om ev. uppkomna symptom kan ha med vaccinationen att göra.
Innehållet i IVO:s  förvanskning strider också direkt mot bipacksedelns ingress där det står ”Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.”
Det är alltså en avgörande skillnad mellan att lägga ut endast en bipacksedel, och tillräckligt många bipacksedlar till samtliga patienter och som man kan ta med hem.

Bipacksedlar för injicerat vaccin ska kunna finnas tillgängliga i hemmen liksom för alla andra mediciners bipacksedlar.
Det är i hemmen som eventuella biverkningar av behandling uppstår, och man skall kunna stämma av dem mot bipacksedelns information för ev. åtgärder på samma sätt som all annan medicinering.
IVO bortser från denna grundläggande och avgörande argumentering i sitt svar.

Gjorda undersökningar visar att antalet dödsfall av läkemedelsbiverkningar (t.ex. ”cocktaileffekt”, d.v.s. flera olika mediciners biverkningar i form av artfrämmande molekyler som samtidigt tas), ligger på topplistan av dödsfallsorsaker.
När det gäller vanlig medicinering är det alltså helt korrekt av vårdapparaten att överlämna det slutliga ansvaret till patienten om den ska ta medicinen eller inte, via bipacksedelns information. På den står citat:
”Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.”

Förr fanns husläkaren som kände sina patienter väl och exempelvis visste vad patienterna var allergiska och överkänsliga mot. Patienten kunde alltså lita på sin doktor vid behandlingar.
Sådana är inte förhållandena idag. System med stafettläkare, personalbrist, stor omsättning på personal, språksvårigheter p.g.a. utländska läkare mm. IVO överlåter emellertid till denna personal att göra en rad subjektiva bedömningar som inte har relevans när det gäller informationsplikten inför vaccinering.  Personalen kan förledas tro att man ska göra sådana bedömningar.
Situationen medför att patienterna allt mer själva måste ta ansvar för sin hälsa och vara mer vaksam vid medicinering och inför vaccination.
Det står utom allt tvivel att IVO har blivit överkörd av utvecklingen och inte hängt med i sitt tillsynsansvar inom detta område.
Nu finns ändå dessa problem tack vare att anpassning av information sker. Åtgärd?
Överlämna bipacksedeln till patienten innan eventuell vaccinering!
Kan det bli enklare?
Det har ingen betydelse om patienten avstår genomläsning. Informationen är överlämnad och vårdgivaren har därmed också uppfyllt sin informationsskyldighet i princip exakt på samma sätt som bifogad bipacksedel i medicinförpackning som hämtas på apotek.

Sammanfattning
IVO har i sin skrivelse inte på något sätt gett vederhäftiga skäl varför vårdapparaten inte lämnar ut bipacksedlar inför eventuell vaccinering. Jag har här ovan i detalj bemött IVO:s förklaringar som inte relevanta och anser att IVO:s brist på agerande är ansvarslöst.
Övrig information som lämnas i svaret till mig har ingenting med informationsskyldigheten att göra.
Varför IVO (eller tidigare motsvarande tillsynsmyndigheter) inte har fullgjort sitt tillsynsansvar i denna fråga under alla år är för mig en gåta. Och underlåtenheten verkar fortsätta.

Mitt förslag till att åtgärda bristerna är enkel, och jag upprepar den:

Lämna en bipacksedel till var och en som avser att vaccinera sig innan den sker. Patienten ska kunna förvara bipacksedeln hemma tillsammans med alla andra mediciners, på apotek hämtade, bipacksedlar.

   Eftersom det enligt mitt förmenande inte finns några sakliga skäl enligt ovan att undanhålla allmänheten bipacksedlar till vacciner, på samma sätt som vid all annan medicinering, begär jag Justitieombudsmannens hjälp att fälla IVO för allvarlig försummelse av tillsyn beträffande vårdapparatens informationsskyldighet inför vaccinationssituationer. Vårdpersonal ska inte tvingas smyga undan viktig information genom att kasta den i papperskorgen.
Dessutom bör JO ålägga IVO att inom två år ha upprättat en genomförandeplan, att ha verkställt planen, samt att ha genomfört en uppföljning så att det hela inte bara blir en skrivbordsprodukt.

Om patientlagen mot förmodan, som IVO har beskrivit för mig i sitt svar till mig, kan tolkas som att viktig information inför vaccinering kan döljas, betyder detta att patientlagen och bipacksedlarnas inledande uppmaning till genomläsning inte är synkroniserade.
I så fall måste patientlagen förtydligas så att grundprincipen med informationsplikten för hälso- och sjukvården inför vaccinering bevaras förbehållslöst.  Jag begär i så fall att JO initierar till berörda instanser denna förändring.

Med vänlig hälsning

Gösta Singstrand

Bilageförteckning

Bilaga 1 Kopia av min anmälan till IVO

Bilaga 2 Kopia av IVO:s svarsskrivelse

Här kommer JO:s svarsskrivelse som är daterad 2019-11-20,
och därefter dokumentet där jag får välja själv vilken
motivering JO har för avslaget…..
PS Nu har jag gjort vad jag kunnat i ärendet.
Återstår skicka insändare till tidningar där jag uppmanar folk
att begära att få en bipacksedel INNAN ev. vaccination

Tandläkar

Tandläkaren sa: Varsågod och skölj!
JO säger: Varsågod och välj!

 

Mycket ska man skåda innan man går ner i källaren och skyfflar kol…

———————————–

 

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *